receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVegetarian.cz
Vegetarian.czzpětRozhovor o filmu Je evoluce přírody milosrdná?

Exaktní vědecká hypotéza,
jsou mikroorganismy dělníci tzv. Božích mlýnů?

s autorem JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D


Před časem jste si na Vegetarian.cz mohli přečíst rozhovor s názvem: Masná daň - utopie nebo řešení. Součástí toho rozhovoru byl i návrh zákona o masné dani, který autor později změnil na daň porážkovou. Při tvorbě tohoto zákona autor vycházel z vlastní filozofie, kterou nazval filozofie rovnováhy a publikoval ji v obsáhlé knize určené především pro odbornou veřejnost.

Aby se hlavní myšlenky knihy dostaly k co nejširší - i neodborné - veřejnosti, byl natočen filmový dokument Filosofie rovnováhy a porážková daň. Je evoluce přírody milosrdná? . O tomto dokumentu a nejen o něm je následující rozhovor.

Vegetarian.cz: Co bylo inspirací pro filozofii rovnováhy, co Vás nejvíce oslovilo nebo pozlobilo?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Nejvíce mne v životě oslovilo přání, žít ve světě, kde není žádná nenávist. Či jinak, kde neexistují žádní živí tvorové, kteří mají důvod se nenávidět. A to přestože např. masožravci se neobejdou bez masa, býložravci bez rostlin a rostliny bez mrtvol masožravců i býložravců, z nichž v podobě půdního humusu čerpají své živiny. Odjakživa jsem tedy chtěl žít ve světě, kde živí tvorové nebudou mít důvod k vzájemné nenávisti, tedy kde např. býložravec nebude mít důvod nenávidět masožravce a rostlina býložravce.

Vegetarian.cz: Jak vznikla myšlenka porážkové daně a jak byste její podstatu stručně laicky vystihl?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Porážková daň má postupně zamezit nenávisti mezi člověkem a zejména hospodářskými zvířaty. Aby hospodářská zvířata neměla v současnosti a zejména v budoucnosti, kdy lze u všech živých tvorů evolučně předpokládat jejich rozumové zdokonalení, důvod člověka nenávidět. Zde bych použil obraz a zároveň varování známé knihy Pierra Boulle Planeta opic, kde po atomové válce došlo k evolučnímu skoku u dnešních opic, které se dostaly časem na úroveň člověka, a ve stejném období došlo k evoluční degeneraci člověka na úroveň opic. Tyto chytré opice pak pořádaly myslivecké hony na tyto zdegenerované lidi jako na lovnou zvěř.

Nemusíme se však uchylovat k prozaickým obrazům a můžeme nahlédnout do evoluční historie, kdy přímí předkové dnešních slepic, tj. dinosauři terorizovali drobné savce, tj. evoluční předchůdce dnešního člověka. Podle mé teorie o rozeznání a zapamatování si nepřítele ze strany živých buněk našeho těla, jim to nyní člověk zřejmě podvědomě vrací v podobě dnešního terorizování drůbeže v moderních průmyslových zemědělských velkochovech. Zároveň se však domnívám, že žádné zlo neponechá evoluce přírody bez trestu, a nezmění-li dnešní člověk v budoucnu své chování, tak se opět otočí evoluční kolo dějin a toto zlo se nám v budoucnu krutě vymstí.

Vegetarian.cz: Jaký byl původní impuls k natočení vašeho dokumentu?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: V životě jsou podle mé dosavadní životní zkušenosti nejdůležitější okamžiky, kdy chráníme život nějakého živého tvora před smrtí nebo před bolestí, vše ostatní je méně podstatné. Sám může člověk zachránit jen několik životů, společně však můžeme zachránit celý svět. Cílem dokumentárního filmu je, aby se všichni lidé spojili při ochraně životů všech živých tvorů a tím se z lidí stal pro ostatní živé tvory jakýsi evoluční vzor, čímž se člověk teprve stane podobný případnému Bohu. Ostatní živí tvorové v nás pak nebudou vidět své nepřátele, které musí v evolučním boji zlikvidovat, ale budou v nás vidět svůj evoluční vzor. Obrazně řečeno, jde o to, abychom pro ostatní nesvéprávné živé tvory zastupovali na Zemi zástup či armádu dobrého Boha, Hospodina nikoliv krutého a zlého Ďábla, vraha od počátku.

Vegetarian.cz: Zdá se, že filmový dokument je velmi náročný na pozornost a také obsahuje složitější myšlenky. Pro jak širokou veřejnost je tento dokument primárně zamýšlen?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Tento dokumentární film představuje v podstatě shrnutí Filosofie rovnováhy, která má zatím cca 400 stran formátu A4. Filosofie rovnováhy představuje použití a přemýšlení o jejím základním a jediném přijatém předpokladu-dogmatu, že "Všichni živí tvorové ve skutečnosti chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.", z hlediska současného stavu exaktních, tj. měřitelných přírodních a společenských vědních oborů. Po zhlédnutí tohoto dokumentárního filmu není nutné studovat celý obsah obou knih Filosofie rovnováhy a je možné si bez ztráty kontextu přečíst jen část, která se zabývá čtenáři blízkým vědním oborem. Dokumentární film obsahuje stanoviska exaktních přírodovědců a vyjadřuje se k Darwinově evoluční teorii, kterou doplňuje o hypotézu milosrdnosti evoluce přírody. Jde o vědeckou popularizaci filosofické práce obsažené v mých obsáhlých knihách Filosofie rovnováhy.

Vegetarian.cz: Myslíte, že tato filozofie má do budoucna šanci se dále rozvíjet? Za jakých předpokladů či podmínek by k tomu mohlo dojít?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Filosofie rovnováhy podle mne představuje směr cesty, kterým se musí lidstvo ubírat, nechce-li v budoucnu být vyhubeno či se vyhubit navzájem.

Vegetarian.cz: V čem konkrétně si myslíte, že by byla porážková daň prospěšná a jak konkrétně by se dala aplikovat a legislativně ošetřit?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Webové stránky obsahují konkrétní legislativní návrh znění zákona o porážkové dani vycházející z mých dlouholetých praktických zkušeností práce v advokacii současně s peticí za jeho přijetí a obě knihy Filosofie rovnováhy. Vše je zde pod licencí copyleft, která umožňuje za daných podmínek v zásadě volné užití.

                       

Vegetarian.cz: Jakým způsobem si myslíte, že by se dala porážková daň prosadit a uzákonit?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Očekávám prohlubování hospodářské krize a zejména krize západních demokratických států, očekávám pád mnoha bank, státních měn a nástup řady diktatur v západním světě, obdobně jako při světové hospodářské krizi ve třicátých letech 20. století.

Návrh zákona o porážkové dani představuje podle mne jakousi novodobou Noemovu archu pro všechny, která by měla umožnit přežití důvěry v demokracii a v lid jako nositele státní politické moci i za této situace. Zároveň uzákonění porážkové daně či v širší souvislosti důsledné všeobecné působení co možná nejméně smrti a bolesti v dnešní době zejména zvířat představuje dle mé filosofie jediný způsob obnovení konkurenceschopnosti západní demokracie, a to jak morální, tak i politické a ekonomické.

Jinak řečeno, chceme-li podle mne zabránit velkému budoucímu krveprolití v západním světě, nemáme jinou cestu, i když by to bylo momentálně politicky takřka neprůchodné. Protože, přiznejme si otevřeně, je-li možno pro běžného člověka z hlediska vyšší, tj. evoluční spravedlnosti si beztrestně koupit za pár korun maso zvířat vychovaných za otřesných životních podmínek v dnešních průmyslových zemědělských velkochovech, pak nelze do budoucna očekávat žádnou změnu v chování těchto lidí.

Důsledné dodržování zásady působení co možná nejméně smrti a bolesti nejen zvířat v osobním životě jedince pak představuje podle mne jakousi novodobou Noemovu archu i pro jednotlivce v hluboké krizi západního světa, který nás podle mne čeká. Důvodem této možnosti záchrany společnosti i jednotlivce z budoucího mnou očekávaného velkého krveprolití a také jeho důvodem je podle mne má přírodovědecká hypotéza o schopnosti mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Totiž to, co lidé ve svém běžném životě vnímají jako živý svět, není podle současné exaktní přírodovědy ve skutečnosti nic jiného než vzájemná interakce obrovské plejády živých mikroorganismů, které tvoří vše živé.

Vegetarian.cz: Jaké jsou Vaše ambice s filozofií rovnováhy?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Pokud se podaří uskutečnit alespoň v jediném případě přátelství dvou samostatných virů či bakterií či živých buněk, které se jinak požírají, tak bude podle mne vyvráceno stávající  pojetí Darwinovy evoluční teorie přírody. Účelem tohoto pokusu je z velké části vyvrátit Darwinovu evoluční teorii. Chtěl bych dokázat, že základy lidské morálky existují již na mikrobiální úrovni, že tedy např. v případě náboženství nejde o opium lidstva, tedy jakýsi umělý výtvor, ale že jeho základy jsou zakódovány již v našem přírodním základě, tedy v našich mikroorganismech. Že tedy v případě potravního řetězce vždy existují dvě možnosti volby, a to buď boj o život, nebo symbióza, a to již na mikrobiální úrovni, že tedy boj o život není v přírodě nevyhnutelný, že již na mikrobiální úrovni i v případě mikroorganismů, které se za normálních okolností požírají, v naprosté většině všech případů existuje možnost volby mezi Darwinovským bojem o život a symbiózou, přičemž Darwinovský boj o život je vždy ta nejhorší volba.

Tímto pokusem bychom ve shora uvedeném smyslu podle mne vyvrátili Darwinovu teorii jako nevyhnutelný boj o život v potravním řetězci v přírodě. Toto všeobecné morální chování ke všem živým organismům pak není morálka pro morálku, ale morálka pro symbiózu, která přináší největší možné výhody všem zúčastněným, ať již na úrovni mikroorganismů, tak i na lidské úrovni.

Filosofie rovnováhy je určena zejména pro odbornou vědeckou veřejnost s tím, že, pokud se podaří prokázat hypotézu o milosrdnosti evoluce, resp. schopnosti mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele alespoň v jediném případě dvou mikroorganismů, tedy pokud se podaří shora uvedeným způsobem vyvrátit stávající pojetí Darwinovy evoluční teorie přírody, tak ji bude možno nahradit mou hypotézou o milosrdnosti evoluce přírody, resp. schopnosti mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele a podle mne tak v budoucnu předejdeme pomstě, resp. nepřátelství těchto mikroorganismů, která může podle mne vyústit až v celosvětovou katastrofu obrovských rozměrů tak, jak to popisuji výše v tomto článku.

Případně si v budoucnu můžeme zajistit podle této hypotézy přátelství téměř všech žijících mikroorganismů a způsobit tak zásadní změnu světa a života v něm k lepšímu. Když se exaktně přírodovědecky vyvrátí Darwinova evoluční teorie přírody, tak i všichni rozumní politici bez ohledu na politickou příslušnost na to budou muset patřičně zareagovat.

Vegetarian.cz: Děkujeme za rozhovor

Red

                                              odkaz na film

                                               

copyleft 2012 pouze tento článek, resp. výše uvedené dílo je licencováno za podmínek, licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0

ISSN 1804-0853


Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.