receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět na tisk


KONEC "HONU NA VEGETARIÁNY"

Kauza "Malý Zbyněk s hlediska strohých faktů"

Ing. Richard J. BARTÁK, CSc. Člen výboru a mluvčí české vegetariánské společnosti

1. Rozsudkem soudu pro Prahu 8 (předsedkyně senátu JUDr. Hana Nová) ze dne 28. 4. 1999 byl Zdeněk Pilbauer, nar. 16. 7. 1996, svěřen do pěstounské péče jeho babičky Boženy Vinické, pro neschopnost matky se o dítě postarat.

2. Městská část Praha 8 podala soudu dne 5. 10. 2000 podnět k prošetření péče o čtyřletého Zbyňka, vzhledem k nestandardnímu vegetariánskému stravování a z toho vzniklým pochybnostem o babiččině řádné péči. Toto podání Městské části Praha 8 však bylo soudem vnímáno jako podnět ke zrušení pěstounské péče, přestože jiné závady než vegetariánství shledány nebyly a soud proto usnesením ze dne následujícího - 6. 10. 2000 - zahájil příslušné řízení.

3. Žádosti babičky o svěření druhého dítěte - kojence Pavla, nar. 31. 8. 2000 do pěstounské péče nebylo soudem vyhověno a dítě bylo v rámci předběžného opatření ze dne 6. 10. 2000 umístěno v Kojeneckém ústavu.

4. Zbyněk docházel do mateřské školy v Praze 8 a dle obšírného vyjádření její ředitelky Jiřiny Hruškové ze dne 15. 12. 2000, rovněž soudu podaného, byla péče babičky hodnocena jako velmi dobrá.

5. Dle vyjádření Zbyňkova lékaře MUDr. Tomáše Karhana ze dne 13. 12. 2000, rovněž podané soudu, není námitek proti vegetariánské stravě, veškerá vyšetření jsou v normě a vzhledem k tomu, že dítě je v předškolním zařízení, je jeho nemocnost podprůměrná.

6. Psychologické vyšetření PhDr. Miloše Kajuka ze dne 17. 1. 2000, podané soudu, konstatuje, že chlapec je nadprůměrně nadaný, bez jakýchkoli známek narušení psychického vývoje.

7. Pro odborné posouzení dostatečnosti vegetariánské stravy a jejích možných zdravotních následků byl soudem dne 18. 1. 2001 stanoven znalec z oboru dětského lékařství, MUDr. Pavel Frühauf, CSc., odborný lékař pro pediatrii a dětskou gastroenterologii, zástupce přednosty Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK.

8. Po zdůraznění, že znalecký posudek se týká pouze tohoto jediného a jedinečného případu a nelze jej tudíž zobecňovat, mně znalec povolil uvésti zde ve zkrácené formě závěry jeho znaleckého posudku: · V rodině je lakto-ovo-vegetariánská výživa provozována již ve třetí generaci, bez další zdravotní zátěže. · Dítě je minimálně nemocné, vážněji nestonalo. · Biochemické parametry (celková bílkovina, albumin, transferin, ionty, vitamin B 12, cholesterol, triacylglycerol) v normě. · Jídelníček dítěte je dostatečně pestrý s rotací všech živin doporučených v rámci lakto-ovo-vegetariánské výživy. · Posouzení zdravotního stavu z hlediska výživy: Chlapec je z hlediska somatických parametrů zcela v normě stávající české populace, způsob výživy neovlivňuje jeho nemocnost. Jeho psychomotorický rozvoj zcela odpovídá věku. Fyzikální vyšetření ani laboratorní parametry nesvědčí pro karenční projevy z hlediska možných rizik výživy s omezením živočišných bílkovin, které by bylo možno očekávat (především projevy chudokrevnosti, saturace vitaminem B12).

· Posouzení, zda vegetariánská výživa dítě nepoškozuje: Z provedeného vyšetření vyplývá, že dítě přijímá lakto-ovo-vegetariánskou dietu, tj. nejedná se o striktní omezování živočišné bílkoviny ve smyslu veganství. Tento způsob výživy je provozován v rodině již ve třetí generaci, tj. poučeně, se znalostí rotace jednotlivých složek této výživy. Viz přiložený jídelníček.

· Obecné zásady stravování a výživy dětí mezi 4. - 5. rokem: Výše popsaný způsob je jednou z možností suficientní výživy dítěte tohoto věku. Z hlediska dlouhodobého zdravotního profitu lze kalkulovat i s určitými výhodami proti omnivorskému způsobu výživy (nebývá nadváha, konzumace tuků odpovídá doporučované redukci jako prevence aterosklerózy, hypertenze a dalších obtíží řazených mezi civilizační choroby). Pro podrobnější argumentaci odkazuji na svoje skripta: Frühauf, P. a kol..: Fyziologie a patologie dětské výživy, nakladatelství Karolinum, Praha 2000, 62 stran a Frühauf, P.: Rizika alternativního stravování v dětském věku, s. 31 - 49, in: Pozler, O.: Trendy soudobé pediatrie 1, Galén, Praha 1999.

· Pokud si mohu dovolit vyjádřit se k předložené problematice nad rámec předložených otázek z pohledu své 26leté pediatrické praxe, domnívám se, že i přes určitá rizika vegetariánské výživy, jejichž naplnění není tč. u dítěte dokumentováno objektivním vyšetřením, by pro dítě bylo největším vývojovým i sociálním rizikem zrušení pěstounské péče babičky, která je pro dítě nejstabilnější a zřejmě jedinou osobou schopnou mu poskytnout nejen materiální ale i emocionální a edukační dlouhodobou podporu. To považuji za daleko podstatnější (ve svých důsledcích i pro stát levnější) než rizika potencionálních parciálních nutričních karencí plynoucích z praktikovaného způsobu výživy dítěte.

· Příloha: jídelníček dítěte vypracovaný babičkou z 10.- 11. 3. 2001:

Sobota: snídaně - 2 celozrnné rohlíky, 3 dl jogurtového mléka svačina - 2 banány, slazená minerálka oběd - sýrový nákyp, vařený brambor, zeleninová obloha svačina - 2 makové buchty, 2 dl 100% jablečný džús večeře - 2 krajíčky slunečnicového chleba, pomazánka ze sojové šunky, 6 ředkviček, ovocný čaj

Neděle: snídaně - 2 tvarohové buchty, čaj s medem svačina - hruška oběd - sojové nudličky na kapiích, rýže, minerálka svačina - smetanový jogurt s meruňkami večeře - česneková polévka, nasucho opečený chléb, jablko

9. Celá tato kauza vzbudila mimořádnou pozornost sdělovacích prostředků (Večerník Praha, Respekt, Česká televize, Internet - Britské listy aj. aj.), neboť byla oprávněně chápána jako útok na základní lidská práva - právo svobodné volby životního způsobu.

10. Dne 26. března 2001 bylo usnesením soudu (viz ad 1) ustanoveno na návrh původního navrhovatele, tj. Městské části Praha 8, že · nezletilý Zbyněk se nadále ponechává v pěstounské péči své babičky Boženy Vinické, neboť vegetariánský způsob stravování je pro dítě zcela vhodný a péče babiččina je naprosto vyhovující a · vzhledem k uvedenému se jí jako prozatímní opatření svěřuje do péče i nezletilý Pavel, který jí budiž ihned předán z péče Kojeneckého ústavu.

11. Rozsudek bude vynesen JUDr. Hanou Novou, předsedkyní senátu, v pondělí dne 30. dubna 2001, ve 14 hodin, v jednací místnosti č. 306, ve 3. patře Obvodního soudu pro Prahu 8, Dlážděná ulice č. 5, Praha1